วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555


" อ่มบุญ อิ่มใจ "

ไปกับรถไฟสายคลาสสิ

นครปฐม - เพชรบุรี - หัวหิน

วัดพระปฐมเจดีย์ – พระราชวังสนามจันทร์ – วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

CICADA MARKET – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน – ตลาดเพลินวาน       

 ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม – สถานีรถไฟหัวหิน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2555

วันแรก :  กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) – นครปฐม – วัดพระปฐมเจดีย์ – พระราชวังสนามจันทร์  (22/12/55) เพชรบุรี – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ชะอำ – หัวหิน – CICADA MARKET


08.00 น.    พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยมีเจ้าหน้าที่ สมาคม
ผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) คอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความ
สะดวกให้กับท่านก่อนการเดินทาง(รถไฟตู้โดยสารพิเศษ ขบวนที่ 261 ซึ่งทาง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นรถนำเที่ยวที่สวยงาม )
09.20 น.      นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟ ขบวนที่ 261 กรุงเทพฯ  
หัวหิน เส้นทางรถไฟสายคลาสสิค ชมบรรยากาศสองข้างทาง พร้อมทั้ง 
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อที่ 1) ระหว่างการเดินทางจากพนักงาน 
TRAINHOSTESS10.30 น.        เดินทางถึง สถานีรถไฟนครปฐม เดินทางต่อโดย รถโค้ชปรับอากาศ สู่ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ได้รับ  พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.300 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
              จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังสนามจันทร์ เป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดมากเป็นพิเศษ จะเห็นได้จากการ
ที่เสด็จ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังแห่งนี้อยู่เนืองๆ โดย
เสด็จฯ แปรพระราชฐานให้ตรงกับฤดูการซ้อมรบของพวกเสือป่า ชมความ 
มหัศจรรย์แห่งความศรัทธา (Miracle Of Faith) ณ ห้องพระเจ้า บนพระที่นั่ง
พิมานปฐม จะเห็น เทวาลัยคเณศวร์ และประปฐมเจดีย์อยุ่ในแนวเดียวกันแสดง
ให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
กรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่งในแนวเส้นตรง
12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกุ้งอบภูเขาไฟ (มื้อที่ 2)
13.00 น. เดินทางสู่ จ.เพชรบุรี นำท่านนมัสการไหว้พระขอพร ณ วัดพระมหาธาตุ
วรวิหาร โดดเด่นด้วยพระปรางค์ 5 ยอดสีขาว พร้อมทั้งชมความงดงามของ
ศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรีและชมจิตรกรรมฝาผนังและพระพุทะรูปทรง
เครื่องสมัยอยุธยา
16.30 น. นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ หรือเทียบเท่า อิสระกับการ
พักผ่อน18.00 น.      เดินทางสู่ อ.หัวหิน ประจวบฯ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารขันน้ำ (มื้อที่ 3)  หลังอาหารนำท่านสู่ CICADA MARKET อิสระกับการเดินชมและเลือกชื้อของที่ระลึกต่างๆ โดยตลาดแห่งนี้ได้ รวบรวมเอาชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ รวมถึงสิ่ง ประดิษฐ์ งานแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้มือสอง สินค้าเอส เอ็มอี ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาแสดงและจำหน่าย ในสไตล์เปิด เสื่อ อีกทั้งเปิดตาและเปิดใจร่วมทำกิจกรรม workshops จากชมรมต่างๆ เช่น กลุ่มเล่านิทาน กลุ่มละครกลุ่มเต้นรำ กลุ่มถ่ายภาพ กลุ่มนักแสดงเปิดหมวก ฯลฯ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน มาสร้างสีสันและเสริมสร้าง สุนทรียภาพ ท่ามกลางบรรยากาศ Tropical Garden อัน ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้งามอายุร่วมร้อยปีภายใต้แนวความคิด ตลาดนัด “เปิดสื่อ-เปิดใจ-เปิดไอเดีย หรือ Open Mind & Open Mat” บนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วย แมกไม้ มากมาย
 กว่า 10 ไร่
21.00 น.      นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน ตามอัธยาศัย


วันที่สอง  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน –  ร้านผ้าโขมพัสตร์ – เพลินวาน – ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม – สถานนีรถไฟหัวหิน –(23/12/55)กรุงเทพฯ (หัวลำโพง)


                    07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

21.00 น.      
08.30 น.  เดินทางสู่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระตำหนักไม้สักทองที่ประทับ
ริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงโปรด
เกล้าฯให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาสร้างขึ้นใหม่ เป็นที่ประทับที่ทรง
โปรดปรานมาก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2  ร้านผ้าโขมพัสตร์ งานฝีมือเก่าแก่ ลวดลายไทยแบบ
โบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบันความนำสมัยของผ้าโขมพัสตร์ คือ  การเน้น
ความเป็นไทยลงบนผืนผ้า ทำให้ผู้ใช้มีความภาคภูมิใจ   นอกจากผ้าจะมี
ลวดลาย สวยงามแล้ว สีที่ใช้พิมพ์ยังมีความคงทน สีไม่ตก และรักษาง่ายอีกด้วย 
       จากนั้นนำชม เพลินวาน มีลักษณะเป็น Eco Vintage Village หมู่บ้านย้อนยุค
ที่มีชีวิตซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของหัวหินเมื่อวันวานให้ฟื้นคืนกลับ
ขึ้นมาอีกครั้งเป็นการผสมผสาน ความเก่าให้อยู่กับความใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
โดยสร้างการเรียนรู้แบบ Live Museu12.30 น . บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไฮ้เปียง (มื้อที่ 5)
13.00 น.       นำท่านสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม อิสระกับการเดินเที่ยวชม
ตลาดในแนวคิดใหม่ สไตล หัวหินย้อนยุค ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านและเลือก
ซื้อของฝากและของที่ระลึกต่างๆ
15.00 น.  เดินทางสู่ สถานีรถไฟหัวหิน ยังคงรูปแบบของสถานีแบบสมัยก่อนที่
สร้างตัวอาคารด้วยไม้ซึ่งหา ดูได้ยากมากในสมัยปัจจุบันนี้ อีกสิ่งหนึ่งก็
คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
15.58 น.  ออกเดินทางกลับสู่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โดย รถไฟขบวน
262 เพลิดเพลินกับ กิจกรรมสันทนาการตลอดเส้นทางกลับ โดยทีมงาน
มัคคุเทศก์พร้อมทั้ง บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 6) ระหว่างการเดิน
ทางจากพนักงาน TRAIN HOSTESS
19.45 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
ใจ

                                                                                                                                    


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่                    ท่านละ  2,999.-  บาท
เด็กอายุ 3  11 ปี  ท่านละ  2,599.-  บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม           ท่านละ  1,000.-  บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
·                   ค่ารถไฟตู้พิเศษ “รถไฟสายคลาสสิค กรุงเทพฯ  นครปฐม / หัวหิน  กรุงเทพฯ (เดินทางไป-กลับ )
·                   ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
·                   ค่าที่พัก คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
·                   ค่าอาหารจำนวน 6 มื้อ (อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารเช้า 1 มื้อ, อาหารเย็น 1 มื้อ)
·                   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
·                   ค่าเครื่องดื่ม บริการบนรถระหว่างการเดิมทาง
·                   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
·                   ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดในกรมธรรม์)
·                   ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·                     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
·                     ค่าความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
·                     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
·                     รายการท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
·                     หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
·                     บริษัทฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 การจองและการชำระเงิน
เมื่อท่านได้สำรองที่นั่งกรุณาชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือโอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้สำรองที่นั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองที่นั่งดังกล่าว ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะต้องชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
(ในกรณีที่ท่านไม่ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ถือเป็นว่าสละสิทธิ์และ ท่านไม่สามารถเรียกคืนเงินมัดจำที่ได้มัดจำไปแล้วนั้นได้ )


เที่ยวหัวหิน ไม่ลืมชะอำ คิดถึงความหลังที่...เพชรบุรี

เชิญ...ขึ้นรถไฟสายคลาสสิค
ชมหมู่บ้านโอท็อปเขาเต่า นมัสการหลวงปู่ทวด


เที่ยวตลาดน้ำหัวหิน Cicada Market
เพลินตา Santorini Park


ประทับใจที่ Swiss Sheep Farm
วันวานมนต์ขลังวังรามราชนิเวศน์ วิมานเมืองเทพวัดมหาธาตุฯ
ถิ่นช่างเพชรบุรีเชิญร่วมเดินทางวันที่ 24-25 พ.ย. 2555
และ 26-27 ม.ค. 2556 เท่านั้นวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 55 / 26 ม.ค. 56  กรุงเทพฯ-หัวหิน-ชะอำ


08.30 น.  ต้อนรับผู้เดินทาง ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ชานชาลาที่ 4-5  โดยมีเจ้า 
              หน้าที่สมาคมฯ คอยต้อนรับลงทะเบียนและนำท่านขึ้นบนรถไฟ ที่
              ภายนอกมีลวดลาย สวยงาม ซึ่งจะประกอบไปด้วยภาพแหล่งท่องเที่ยว
              สำคัญ ๆ ที่ขบวนจะผ่านตามเส้นทางสายคลาสสิค พลาดไม่ได้กับการ
              บันทึกภาพ ก่อนขึ้นบนโบกี้รถไฟ
09.20 น.  ออกเดินทางโดยรถไฟปรับอากาศ ขบวนที่ 261 สัมผัสบรรยากาศใหม่ในขบวนรถไฟ ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ จนท่านคิดไม่ถึงว่า มีขบวนนี้ในประเทศไทย นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการบริการ จากน้องๆ Train Hostess พร้อมเสริฟ อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน พร้อมรับฟังเรื่องราว กิจกรรมอันน่าสนใจ
13.35 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟหัวหิน เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่สถานีรถไฟ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุด
14.00 น.  เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัส/รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านเขาเต่า เยี่ยมชมหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริสมเด็จฯ ผ้าฝ้ายทอมือแห่งแรกของประเทศไทย เชิญเลือกซื้อผ้าทอมือและสินค้าที่ระลึกอื่นๆ ตามอัธยาศัย
15.30 น.  ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน ณ ตลาดน้ำหัวหิน ซึ่งโดดเด่นด้วยตัวอาคารสีขาวสะอาดตาเป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์
มีลวดลายฉลุสวยงาม ภายในมีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อสินค้า และจับจ่ายได้หลากหลาย อาทิ ของกินเล่น ขนมนมเนย ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก เสื้อผ้า กระเป๋า หรือจะนั่งริมน้ำชิมของอร่อยจากพ่อค้าแม่ค้าที่รอบริการท่านอยู่มากมาย
17.00 น.  ออกเดินทางไปสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่วัดห้วยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคล
18.00 น.  นำเข้าที่พักโรงแรม พร้อมบริการอาหารค่ำ
19.00 น.  เดินเล่นย่อยอาหาร ณ ตลาดจั๊กจั่น หรือ Cicada Market สัมผัสกับบรรยากาศอินเทรนด์ เลือกซื้อสินค้า Hand made
21.00 น.  นำเข้าที่พัก นิทราอย่างมีความสุข วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55 / 27 ม.ค. 56  
สวิสชีพฟาร์ม–ซานโตโรนี่–วังบ้านปืน–วัดมหาธาตุ-กรุงเทพฯ

  07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    - ออกเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศฟาร์มแบบสวิสท่ามกลางขุนเขา
                   ที่สวิสชีพฟาร์ม เพลิดเพลินกับ การป้อนนมแกะ ให้อาหารแกะ นั่ง
                   รถม้าและร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย                
                  - ออกเดินทางไปยัง ซานโตรินี่ พาร์ค แหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ พบ
                    กับร้านค้าชั้น นำร้านอาหาร และเครื่องเล่นแปลกใหม่ ท่ามกลาง
                    บรรยากาศสถาปัตยกรรมจากเกาะซานโตโรนี่ ประเทศกรีซ ได้
                    ตามอัธยาศัย
                  - นำชมงานศิลป์ ถิ่นกำเนิดสกุลช่างเพชรบุรี ณ วัดมหาธาตุ เชิญ
                    นมัสการพระมหาธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน
13.00 น.       ออกเดินทางเยี่ยมชม พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน ชม
                    สถาปัตยกรรมยุโรปแบบโมเดิร์น สไตล์ และความอลังการ 
                    สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่ ที่คนเข้ามา เยี่ยมชมกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ
14.00 น.       แวะเลือกซื้อของฝากจากเมืองเพชร ฝากคนที่ท่านรัก
14.45 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟเพชรบุรี
15.10 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟขบวนที่ 262 ในขบวนตู้
                   ปรับอากาศโบกี้ เดิม ที่ท่านประทับใจในบริการ พร้อมบริการ
                   อาหารว่าง และอาหารค่ำ ก่อนถึงสถานี รถไฟหัวลำโพง
19.10 น.     เดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยสวัสดิภาพพร้อมความ
                  ประทับใจมิ รู้ลืมอัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่           ท่านละ    2,999.-  บาท
                  เด็ก (3-10 ปี)   ท่านละ    2,499.-  บาท
                 พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  ท่านละ       999.-  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 - ค่าอาหารตามระบุรวม 8 มื้อ 
(อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารเที่ยง 2 มื้อ / อาหารเย็น 2 มื้อ / อาหารว่าง 2 มื้อ)
 - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 - ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญการพร้อมผู้ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 -  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าโบกี้รถไฟขบวนท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกค่ารถตู้/รถบัสปรับอากาศ,พาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการเส้นทางสายคลาสสิค

กรุงเทพฯ หัวหิน ปราณบุรี

เดินทาง Trip1 ๘-๙ ธันวาคม ๕๕ 

Trip2 ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๘.๓๐    สมาชิกทุกท่านพร้อมกันบริเวณจุดนัดพบ สถานีรถไฟหัวลำโพง ชานชาลาที่ ๔ – ๕ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯคอยต้อนรับลงทะเบียน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนออกเดินทาง
๐๙.๒๐    ออกเดินทางโดยรถไฟ ขบวนที่ ๒๖๑ กรุงเทพ-หัวหิน สัมผัสกับตู้รถไฟปรับอากาศเพื่อการท่องเที่ยว ที่ให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และ สนุกสนานกับกิจกรรมระหว่างการเดินทาง โดย รถไฟสายคลาสสิค
๑๐.๐๐    เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางโดยมีพนักงาน(TRAIN HOSTESS)  (มื้อที่ ๑)
๑๑.๓๐    ระหว่างการเดินทางพนักงาน (TRAIN HOSTESS) (มื้อที่ ๒)
๑๓.๐๐    ร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ...จาก ททท. โดยพนักงาน(TRAIN HOSTESS)   (มื้อที่ ๓)
๑๓.๓๕   ถึงสถานีรถไฟหัวหิน ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหินเป็นอย่างมาก  จากนั้นนำคณะเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโค้ช VIP ปรับอากาศ เดินทางไปยัง หมู่บ้านเขาเต่า” ชมการสาธิตการทำผ้าฝ้ายทอมือ ในโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นฝีมือจากชาวบ้านเขาเต่า เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือจากชาวบ้านเขาเต่า ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยัง “วัดตาลเจ็ดยอด” ให้ทุกท่านได้กราบขอพร องค์ สมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก
๑๗.๓๐    เดินทางเข้าสู่ที่พัก รับเครื่องดื่มต้อนรับ ให้ท่านจัดเก็บสัมภาระของท่านตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐    พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ ๔) ณ ร้านอุดมโภชนา
๑๙.๐๐    ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมค ณ “ตลาด ๒๐๐ ปี ปราณบุรี” ให้ท่านเลือกซื้อท้องถิ่นที่ไม่ซ้ำใครได้ ตามอัธยาศัย
๒๐.๐๐    นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักที่ ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปาwww.pattawiahotel.com

วันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๗.๐๐    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่๕) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เตรียมเช็คเอ้าท์
๐๘.๐๐    อำลา “ปัตตาเวีย รีสอร์ท” นำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี”ร่วมคืนเพิ่มผลิตผลให้กับท้องทะเล กับกิจกรรมปล่อยปู คืนสู่ทะเล
๑๐.๐๐    เดินทางสู่ “วัดห้วยมงคล” สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพเลื่อมใสมาเป็นเวลานาน และรู้จักกันเป็นอย่างดี  สมควรแก่เวลา เดินทางนำคณะเดินทางสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม” ตกแต่งสไตล์หัวหินย้อนยุค บนเนื้อ ที่กว่า ๔๐ ไร่ พร้อมด้วยสินค้าที่หลากหลาย ให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย และ อิสระอาหารกลางวัน(มื้อที่๖) (พร้อมมอบคูปองอาหาร ท่านละ 150.-บาททุกท่าน)

 ช่วงบ่าย  นำแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อเมืองเพชรบุรี ณ “ร้านของฝากเพชรบุรี” ซึ่งมีให้ท่านเลือกมากมาย อาทิ ขนมหม้อแกง,ขนมตาล,น้ำตาลสด ฯลฯ
๑๖.๐๐    เดินทางถึง “ตลาดน้ำอัมพวา” ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับตลาดน้ำที่คงความคลาสสิค อิ่มอร่อยกับ อาหารจากเรือที่มาลอยลำขายอยู่ ณ คลองอัมพวาตามอัธยาศัย


                                                                                                                                  

สิ่งที่ควรเตรียม    หมวก/ร่มยาประจำตัวแว่นกันแดดรองเท้าสวมใส่สบาย, กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิจำเป็นต้องแจ้ง
                  ล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
           ผู้ใหญ่พักห้องละ ๒ ท่าน     ราคาท่านละ ๓,๔๙๙.- บาท
           ผู้ใหญ่พักเดี่ยว (ห้องละ ๑ ท่าน)  ราคาท่านละ ๔,๒๙๙.- บาท
           เด็ก (อายุ ๕ -๑๒ปี) พักกับผู้ใหญ่ ๒ ท่าน  มีเตียงเสริม    ราคาท่านละ ๓,๑๙๙.- บาท                                    
           เด็ก (อายุ ๕ -๑๒ปี) พักกับผู้ใหญ่ ๒ ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ ๒,๗๙๙.- บาท
อัตราค่าบริการรวม
            ค่ารถไฟตู้พิเศษท่องเที่ยว และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
            ค่ารถโค้ชปรับอากาศสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ตามเส้นทางระบุในรายการ
            ค่าที่พัก ๑ คืน พักห้องละ ๒ ท่าน  ตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า
            ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ รวม ๖ มื้อ (อาหารว่าง ๒, เช้า ๑ กลางวัน ๒, เย็น ๑ มื้อ) 
            ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุตามรายการ
            ค่ามัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
            ค่าอาหารว่าง ผ้าเย็น พร้อมเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
            ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่าน ละ ๕๐๐,๐๐๐  บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
          ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการที่ระบุ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
          ค่าบริการไม่รวมภาษี ๗ (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
การชำระเงิน 
            โอนมัดจำท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ในการสำรองที่ล่วงหน้า เหลือจ่ายก่อนเดินทาง ๗ วัน